Overeenkomst.

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de planeet Aarde namens de planeet Aarde voor de mensheid

Deze Gebruikersovereenkomst (hierna te noemen “Overeenkomst”) wordt aangegaan tussen de ondergetekende (hierna te noemen “Gebruiker”) en de planeet Aarde (hierna te noemen “Aarde”), waarbij de Gebruiker verklaart en ermee instemt de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst te volgen en te respecteren bij het wonen op en gebruiken van de Aarde.

 1. Duur van de Overeenkomst
  Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door de Gebruiker en blijft van kracht gedurende de gehele levensduur van de Gebruiker, tenzij anders bepaald door de Aarde.
 2. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker
  De Gebruiker stemt ermee in om de Aarde op een verantwoorde en duurzame manier te gebruiken, met respect voor het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende verantwoordelijkheden:

a. Het verminderen van de ecologische voetafdruk door het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen, en het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen.

b. Het beschermen en behouden van ecosystemen en biodiversiteit, met inbegrip van het beschermen van bedreigde diersoorten, het tegengaan van ontbossing en het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken.

c. Het verminderen van afval en vervuiling door het bevorderen van recycling, het verminderen van het gebruik van wegwerpplastic, en het beperken van het gebruik van giftige stoffen.

d. Het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en het algemeen welzijn van de wereldbevolking, met inbegrip van het respecteren van de mensenrechten, het bevorderen van eerlijke arbeidspraktijken en het waarborgen van gelijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen.

 1. Beëindiging van de Overeenkomst
  De Aarde behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te beëindigen indien de Gebruiker in gebreke blijft bij de naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. In geval van beëindiging van deze Overeenkomst, kan de Aarde naar eigen goeddunken passende maatregelen nemen om de schade te herstellen die is veroorzaakt door de Gebruiker.
 2. Aansprakelijkheid
  De Gebruiker aanvaardt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor zijn/haar handelingen en nalatigheden met betrekking tot het gebruik van de Aarde. De Gebruiker vrijwaart de Aarde voor alle claims, eisen, verliezen, kosten, schade of aansprakelijkheid die voortvloeien uit de schending van deze Overeenkomst door de Gebruiker.
 1. Geschillenbeslechting
  Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, met inbegrip van de interpretatie, uitvoering, beëindiging of schending daarvan, zullen eerst worden getracht op te lossen door middel van onderhandelingen en dialoog tussen de Gebruiker en de Aarde. Indien een geschil niet kan worden opgelost door onderhandelingen, kan het geschil worden voorgelegd aan een passende vorm van alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddeling of arbitrage, zoals overeengekomen door de partijen.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst
  De Aarde behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen schriftelijk aan de Gebruiker worden meegedeeld. De Gebruiker wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde voorwaarden, tenzij hij/zij binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk bezwaar maakt.
 3. Overdraagbaarheid
  De Gebruiker mag zijn/haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen of overdragen aan een andere partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aarde.
 4. Toepasselijk recht
  Deze Overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de universele wetten en principes van ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het respecteren van de rechten van alle levende wezens die de Aarde bewonen.
 5. Gehele Overeenkomst
  Deze Overeenkomst, inclusief eventuele bijlagen of bijgevoegde documenten, vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en de Aarde met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, verklaringen of garanties.

Door het ondertekenen van deze Overeenkomst, verklaart de Gebruiker dat hij/zij de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat om zich te houden aan alle verantwoordelijkheden en verplichtingen zoals uiteengezet in dit document.

Naam Gebruiker (gedrukt) Datum

Handtekening Gebruiker

planet


Geef een reactie

Omhoog ↑

nl_NLNederlands
%d